Better Life with MgO

Mid-Term Meeting

Θέματα συζήτησης

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (συνημμένη ατζέντα) και δόθηκε έμφαση στην προετοιμασία και υποβολή του Mt Report. Επίσης η πρόοδος εργασιών στην ενέργεια Β1 “Flow sheet and implementation of the demonstrative installation” και ο προγραμματισμός – χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αποτέλεσαν βασικό αντικείμενο της συνάντησης. Στόχος είναι να προσδιοριστούν και να αιτιολογηθούν οι πιθανές αποκλείσεις σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αναφέρονται εν συντομία παρακάτω:

 

Υποβολή Mid-term Report

Αναλύθηκαν από τον Θεόφιλο Ζαμπετάκη (PM) οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο GA ARTICLE II. 23 “Technical and financial reporting-request for payment and support documents”. Καθώς και στα template για το  Mid-term Technical Report και Financial Statement. Επίσης έγινε ανασκόπηση των Draft technical και Financial Reports και ορίστηκαν αρμόδιοι για τις διάφορες ενέργειες ολοκλήρωσης. Οι ερωτήσεις του EASME σε συνέχεια της πρώτης επίσκεψης του NEEMO monitor συζητήθηκαν διεξοδικά ως προς τον ικανοποιητικό βαθμό ολοκλήρωσης των αναφερόμενων δράσεων και ενεργειών.

 • Action B1 Διάγραμμα ροής και υλοποίησης πιλοτικής μονάδας
 • Οι εργασίες σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα (13/07/2017) υλοποιήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό.
 • Υπήρξαν κάποια απρόβλεπτα στη θεμελίωση με κύρια συνέπεια την υπέρβαση του προϋπολογισμού.
  • Ο αρχικός σχεδιασμός με αυτεπιστασία δεν κατέστη δυνατός με αποτέλεσμα μικρή καθυστέρηση η οποία όμως καλύφθηκε από την επάρκεια και εμπειρία του εργολήπτη που επιλέχθηκε.
  • Μεγαλύτερης έκτασης έργο για διασφάλιση της σταθερότητας της εγκατάστασης και σύνδεσης με υφιστάμενες θεμελιώσεις άλλων υποδομών.
 • Ο κύριος κορμός της εγκατάστασης που σχετίζεται με την εξουδετέρωση των SOx – GCT και Reactor pipe με τις απαιτούμενες κατασκευές στήριξης και πρόσβασης θα έχουν τελικό κόστος πολύ υψηλότερο του προϋπολογισμού, αλλά το συνολικό κόστος του prototype δεν αναμένεται να υπερβεί τον προϋπολογισμό.

Ο τεχνικός υπεύθυνος (Παύλος Βαγιωνάς) παρουσίασε αναλυτικά την πρόοδο των εργασιών (περατωμένα – τρέχοντα – προγραμματισμένα) με στόχο την σαφή αποτύπωση στο Mid-term Report και παρουσίασε το επικαιροποιημένο  χρονοδιάγραμμα βάση του οποίου η ολοκλήρωση της εγκατάστασης τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου 2018.

Στατικές μελέτες

 • Παραλαβή δεδομένων από Scheuch ως συμφωνητικό.
 • Ανάθεση μελετών στατικών σε συνεργάτη Πολ. Μηχανικό στατικών (Α. Θεολόγου).
 • Έλεγχος τελικής διαμόρφωσης θεμελιώσεων και ικριωμάτων Πύργου Επεξεργασίας Καυσαερίων (GCT), Σακόφιλτρου και Καμινάδας.
 • Έλεγχος στατικότητας υφιστάμενης καμινάδας σε συνδυασμό με το νέο τμήμα (emergency stack στην πιλοτική μονάδα).
 • Έλεγχος στατικότητας υφιστάμενου κτιρίου στήριξης Ηλεκτρόφιλτρου ΠΚ3. Στήριξη κατασκευής crude gas duct support. Δεν ήταν δυνατή η επιπλέον φόρτιση του κτιρίου. Αλλαγή στην στήριξη crude gas duct. Μελέτη νέου πύργου στήριξης με ανεξάρτητη θεμελίωση.

 

Δομικά έργα

 • Διερεύνηση τρόπου υλοποίησης. Ξεχωριστές αναθέσεις για σκυρόδεμα, σίδηρο οπλισμού και εργασία τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης. Πρόβλημα στην σύμβαση της εργασίας ξεχωριστά. Απόφαση για ανάθεση συνολικά (υλικά εργασία) σε εργολήπτη Ιδ. Έργων. Διερεύνηση και ανάθεση στην εταιρία
 • Ανάθεση επίβλεψης σε Πολιτικό Μηχανικό (Ν. Τσιόκας)
 • Κατασκευή κοινής ενιαίας θεμελίωσης GCT – reactor pipe/κλιμακοστασίου – σακόφιλτρου – καμινάδας.
 • Κατασκευή κοινής ενιαίας θεμελίωσης σιλό Αντιδραστηρίου και Σιλό Σκόνης.
 • Κατασκευή Θεμελίωσης οικίσκου μηχανολογικού εξοπλισμού (αεροστάσιο, pump station, control room)
 • Κατασκευή θεμελίωσης crude gas duct support με παράλληλη ενίσχυση της θεμελίωσης της υφιστάμενης καμινάδας, ανάγκη που προέκυψε κατά την στατική μελέτη. Διασύνδεση υφιστάμενης και νέας θεμελίωσης.
 • Ολοκλήρωση δομικών έργων εντός χρονοδιαγράμματος.
 • Σε εκκρεμότητα η αποκατάσταση των τμημάτων του υφιστάμενου δρόμου που ανοίχτηκαν για τις εκσκαφές. Θα γίνει μετά και την ολοκλήρωση του κυρίου τμήματος σιδηροκατασκευών.

 

Διερεύνηση εξοπλισμού πεπιεσμένου αέρα

 • Ανασκόπηση καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων στην διαστασιολόγηση εξοπλισμού.
 • Λήψη προσφορών και ανάθεση στην εταιρία Βαμβακάς
 • Χωροταξικός σχεδιασμός αεροστασίου.
 • Παραλαβή εξοπλισμού

 

Διερεύνηση ηλεκτρολογικών – αυτοματισμών

 • Προπαρασκευαστικές εργασίες :
  • Ανάθεση πινάκων μέσης τάσης. Υπό κατασκευή.
  • Εγκατάσταση πρόσθετου μετασχηματιστή για την Ομάδα Γ. Σε εξέλιξη.
 • Διερεύνηση για Frequency Converter για τον κύριο ανεμιστήρα. Ολοκλήρωση ανάθεσης και παραλαβή.
 • Διερεύνηση αυτοματισμών/πινάκων, μελέτη P&I.
 • Σε εξέλιξη λήψη προσφορών για μελέτη, κατασκευή και προγραμματισμό PLC.

 

Σιδηροκατασκευές

 • Ολοκλήρωση διερεύνησης. Αναθέσεις παραγγελιών έγιναν.
 • Ολοκλήρωση σχεδίων σιδηροκατασκευών κατά το μεγαλύτερο μέρος.
 • Οι κατασκευές σε εξέλιξη στο εργοστάσιο ΣΑΡΙΚΟΣ.
 • Σε εξέλιξη τοποθέτηση ικριωμάτων GCT και Φίλτρου. Ολοκληρώνονται εντός επομένων ημερών.
 • Επόμενο βήμα το Reactor Pipe.
 • Συνάντηση ανασκόπησης με ΣΑΡΙΚΟ την επόμενη εβδομάδα.
 • Στον σχεδιασμό σε εκκρεμότητα οριστικοποίηση του emergency stack και λεπτομερειών στα σιλό αντιδραστηρίου και σκόνης.

 

Κύριος εξοπλισμός

 • Παραλαβή 1ου πακέτου
 • Συναρμολόγηση κύριου ανεμιστήρα σε εξέλιξη στο Συνεργείο Κατασκευών ΕΛ.Λ. αντί από τεχνικό της Scheuch.
 • Σε αναμονή παραλαβής 2ου πακέτου Scheuch, στα τέλη Οκτωβρίου.
 • Έναρξη συναρμολόγησης φίλτρου άμεσα. Θα γίνει με προσωππικό των ΕΛ.Λ. υπό την επίβλεψη τεχνικού της ΙΝΤΕΜΚΑΤ. Προ-συναρμολόγηση στο Συνεργείο Κατασκευών και μεταφορά στην θέση εγκατάστασης. Ενίσχυση ομάδας με προσωπικό από ΣΑΡΙΚΟ αν χρειαστεί.

 

Περιφερειακός εξοπλισμός

 • Διερεύνηση εξοπλισμού φόρτωσης σκόνης. Ολοκλήρωση σχεδιασμού. Σε εκκρεμότητα οι αναθέσεις (κοχλίας, συρταρωτοί, φυσούνα φόρτωσης, φίλτρο σιλό)
 • Διερεύνηση εξοπλισμού πνευματικών μεταφορών. Διαστασιολόγηση των φυσητήρων. Σε εξέλιξη λήψη προσφορών.
 • Διερεύνηση συστήματος ζύγισης και προσδιορισμού ρυθμού τροφοδοσίας στα σιλό αντιδραστηρίου και σκόνης. Σε εξέλιξη λήψη προσφορών και οριστικοποίηση τελικής διαμόρφωσης.
 • Διερεύνηση θεμάτων τροφοδοσίας νερού για το GCT :
  • Προέλευση νερού, εναλλακτικές πηγές, αναλύσεις ποιότητας.
  • Σύστημα αποσκλήρυνσης
  • Δεξαμενή τροφοδοσίας (Buffer)

 

Μονώσεις

 • Προσδιορισμός αναγκών.
 • Έρευνα αγοράς. Παλιοί συνεργάτες, συστάσεις Σαρίκου, λοιπή υποψήφιοι στην Β. Ελλάδα.
 • Σε εξέλιξη διερεύνηση για λήψη προσφορών.

 

 

Β. Προγραμματισμός κατασκευών και λοιπών εργασιών 

 • Ανασκόπηση αναγκών σε γερανούς για τα μεγάλα τμήματα.
 • Πιθανή αναδιάταξη εργασιών λόγω διαθεσιμότητας χώρου για να σταθεί ο γερανός για ορισμένες εργασίες.
 • Τα σιλό αντιδραστηρίου και σκόνης θα τοποθετηθούν τελευταία γιατί η βάση του πρέπει να είναι ελεύθερη για να στηθεί ο γερανός όταν γίνει η κοπή της καμινάδας του ΠΚ3 και η τοποθέτηση του νέου κομματιού emergency stack.
 • Θέμα χρονικού προγραμματισμού της αντικατάστασης καμινάδας και άρα της λειτουργίας του ΠΚ3 με φυσικό ελκυσμό. Συντονισμός με τις απαιτήσεις της Παραγωγής. Συνεννόηση και σχεδιασμός με Δνση Παραγωγής.

 

Action B

Ο Χ. Γιαννουλάκης έδωσε μια επισκόπηση των προπαρασκευαστικών εργασιών που έγιναν για τη δράση αυτή (δηλ. συλλογή και χαρακτηρισμός των τωρινών καταλοίπων των αποβλήτων - δηλ. την τρέχουσα σκόνη φίλτρου – για να  χρησιμοποιηθεί ως αναφορά και να βοηθήσει στον προσδιορισμό των δεικτών). Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν λεπτομερή φυσικοχημική και ορυκτολογική ανάλυση της σημερινής σκόνης του φίλτρου του Kiln No.3 μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος δειγματοληψίας καθώς και κάποιων αρχικών δοκιμών σχετικά με τις διαδικασίες κοκκοποίησης και αναβάθμισης. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα προβλεπόμενα έργα για τη δράση αυτή (δειγματοληψία, δοκιμές, προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν, πιθανές αναβαθμίσεις).

 

Action C

Ο Χ. Γιαννουλάκης έδωσε μια επισκόπηση των σχετικών παραδοτέων που διεξήχθησαν έως τώρα στο πλαίσιο παρακολούθησης αυτής της δράσης και παρουσίασε τις τρέχουσες τιμές όλων των δεικτών. Δόθηκε έμφαση στις ακριβείς απαιτήσεις για συγκεκριμένους δείκτες και τα δεδομένα που πρέπει να διατίθενται από τη λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Action D

Ο Χ. Γιαννουλάκης έδωσε μια σύντομη επισκόπηση όλων των ενεργειών διάδοσης και επικοινωνίας για την ενδιάμεση περίοδο. Δόθηκε έμφαση στο σχεδιασμό του πρώτου εργαστηρίου (πρωινό για καθαρό αέρα) που θα διεξαχθεί στις 19.10.17.

 

Άλλα θέματα

 • Συζητήθηκαν οι απαιτούμενες εκταμιεύσεις είτε υπό μορφή προκαταβολών ή για την εξόφληση τιμολογίων.
 • Η προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού είναι ικανοποιητική, στενή παρακολούθηση για FGA.
 • Απαιτείται καλός συντονισμός μεταξύ μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ηλεκτρολογικών έργων.
 • Όλα τα παραδοτέα του έργου έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

 

 

Α/Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΩΣ

1

Παρακολούθηση και επικαιροποίηση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος εργασιών κατασκευαστικού έργου (Πιλοτικό) -Gannt Chart

ΠΒ

Ανοικτό

2

Χρονοδιάγραμμα ηλεκτρολογικών εργασιών

ΙΜ

31-10-2017

3

Προδιαγραφές και προσφορές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και παραγγελίες

ΙΜ

20-10-2017

4

Παραλαβή και εγκατάσταση αναλυτών καυσαερίων

ΙΤ

Ανοικτό

5

Υλοποίηση workshop ενημέρωσης τοπικής κοινωνίας

ΜΤΣ

20-10-2017

6

Financial report for MtR

ΛΚ

10-10-2017

7

Technical Report for MtR

ΘΖ, ΧΓ

(Draft)

10-10-2017